Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald, maar wel in enig georganiseerd verband wordt verricht ten behoeve van de leden van V55+ en haar activiteiten. Dit betekent dat de vrijwilliger er in vrijheid voor kiest om bepaalde werkzaamheden op zich te nemen. Dit betekent niet dat er sprake is van vrijblijvendheid. Het kiezen voor vrijwilligerswerk brengt verplichtingen met zich mee. Vrijwilligers zijn onbetaalde krachten. Dit betekent dat vergoedingen alleen betrekking hebben op aannemelijk te maken kosten ten behoeve van en/of kosten in verband met het verrichten van het vrijwilligerswerk.
De vrijwilliger werkt altijd onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid tot wiens taakgebied de werkzaamheden behoren. De vrijwilliger draagt nooit eindverantwoordelijkheid.

Uitgangspunten inzet vrijwilliger
Bovenstaande visie op het vrijwilligerswerk resulteert in de volgende uitgangspunten:
a) De taken moeten aansluiten bij de capaciteiten en interesses van de vrijwilliger.
b) Vrijwilligerswerk is geen vervanging van professionele zorg of van facilitaire diensten. Een vrijwilliger mag dan ook geen handelingen verrichten die een professionele deskundigheid vereisen.
c) Het betreffende bestuurslid is inhoudelijk altijd verantwoordelijk voor de handelingen van de vrijwilliger. Dit betekent dat vrijwilligerswerk onder begeleiding en / of in samenwerking met het bestuur plaats vindt.

Taakafbakening
De taakafbakening tussen bestuur en vrijwilligers vraagt de nodige aandacht.  De wederzijdse verwachtingen, mogelijkheden en grenzen van zowel V55+ als van de vrijwilliger zullen duidelijk moeten zijn. Taken van de vrijwilliger dienen goed beschreven te zijn.
Het is aan het bestuur om te bewaken dat de vrijwilliger geen activiteiten verricht die niet zijn afgesproken, of waarvoor hij niet gekwalificeerd is. De vrijwilliger is weliswaar verantwoordelijk voor eigen handelen, doch de bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft bij het bestuur.

Rechten en plichten vrijwilliger
De vrijwilliger heeft recht op:
• goede kennismakings- en inwerkperiode met begeleiding;
• informatie, begeleiding, overleg en scholing voor zover gewenst en noodzakelijk in het kader van het goed kunnen uitvoeren van het vrijwilligerswerk;
• een zelfde respectvolle bejegening als het overige, betaalde personeel;
• verzekering, vergoedingen en tegemoetkomingen in kosten zoals beschreven in deze nota;
• zorgvuldige behandeling van de persoonlijke gegevens van de vrijwilliger;
• De rechten en plichten op grond van de Arbowet en Arboregelingen zijn van toepassing op de vrijwilligers.

De vrijwilliger heeft de plicht om:
• zich te conformeren en uitvoering te geven aan het algemeen beleid en vrijwilligersbeleid van V55+
• de afgesproken activiteiten te verrichten;
• zich te onthouden van mededelingen aan derden omtrent zaken die hem uit zijn positie als vrijwilliger bekend geworden zijn, zowel over de instelling als over de medewerkers, de collega vrijwilligers en de leden. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst;
• verhindering van komst tijdig te melden;
• melding te doen aan de contactpersoon van incidenten met cliënten of bewoners en/of medewerkers;
• zorgvuldig om te gaan met de goederen die door de cliënt of bewoner of door de instelling aan zijn/ haar zorgen zijn toevertrouwd.

Criteria die gesteld worden aan een vrijwilliger
Van de vrijwilliger wordt verwacht dat zij / hij:
-zich met de doelstellingen van V55+ kan verenigen.
-beschikt over een aantal vaardigheden en kwaliteiten die met name genoemd worden in de vacature.
-enthousiast is voor het werk
-een bepaald minimum aan beschikbare tijd heeft
-zo nodig op bepaalde vaste dagen beschikbaar is
-bereid is tot samenwerking en overleg en in teamverband kunnen werken
-zich voor een bepaalde periode wil inzetten
-bereid is een introductie of cursus te volgen wanneer dat als voorwaarde wordt gesteld.
-fysiek in staat is bepaalde werkzaamheden uit te voeren